Ochrana a zpracování os. údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů - poptávka služeb či objednávka na bezplatné vyzkoušení služeb

1. Fyzická osoba Kateřina Vejvodová (dále jen „Správce“), se sídlem Suchomlýnská 965, Unhošť 273 51, IČ: 88133257, zpracovává v případě Vaší poptávky služeb či objednávky na bezplatné vyzkoušení služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb či k uskutečnění vyzkoušení služeb a produktů Správce, případně jednání o této nabídce. 

Tyto osobní údaje budou Správcem, se sídlem Suchomlýnská 965, Unhošť 273 51, IČ: 88133257 zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a Správcem nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. 

Bez zpracování těchto osobních údajů není technicky možné službu poskytnout.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů. Osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i:

 • další poskytovatele zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte práva, která jsou popsána níže v tomto dokumentu – viz kapitola Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Souhlas zpracování osobních údajů pro marketingové účely

1. Udělujete tímto souhlas Správci se sídlem Suchomlýnská 965, Unhošť 273 51, IČ: 88133257 aby zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • emailovou adresu
 • telefon

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail bude zpracováváno primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb Správce a nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů. 

3. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 5 let. 

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce email –

[email protected], viz také kapitola Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem. 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte práva, která jsou popsána níže tohoto dokumentu – viz kapitola Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu

Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů

Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. 

Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

Jedná se zejména o tyto účely:

Zprostředkování do vnitřního rozhraní webových stránek www.mentalnikouc.cz (plnění smlouvy o poskytování služeb)

v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, způsob úhrady, bankovní spojení.

účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností) vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem)

v tomto případě zpracováváme údaje v tomto rozsahu: číslo zákazníka, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, čísla dlužných faktur, datum splatnosti, dlužné částky, variabilní symbol pro hromadnou úhradu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, evidence dlužníků (oprávněný zájem společnosti)

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

U zákazníků služeb www.mentalnikouc.cz, jsme oprávněni v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy o poskytování služeb.

Faktury vystavené jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy o poskytování služeb.

Příjemci a předávání osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům mimo území Evropské unie.

Správce v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. 

Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

Informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 • Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat: 

 • potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování,
 • právo na kopii osobních údajů

Žádost je možné zaslat písemně na adresu Kateřina Vejvodová, Suchomlýnská 965, Unhošť 273 51

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Opravu provedeme bez zbytečného odkladu. 

Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit emailem na adrese [email protected]

3. Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Tímto si Vás dovolujeme upozornit, že máme nastaveny procesy, které vymažou Vaše osobní údaje, pokud nemáme platný souhlas se zpracování či nejsme schopni doložit oprávněnost našeho zájmu.

4. Právo na omezení zpracování

V případě zaslání stížnosti či podnětu, do doby vyřešení podnětu máte právo na omezení zpracování.

5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

Na základě Vaší žádosti Vás budeme informovat, dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Žádost je možné zaslat písemně na adresu Kateřina Vejvodová, Suchomlýnská 965, Unhošť 273 51.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo na přenositelnost údajů, tedy na právo předání Vašich údajů jinému správci. 

Vaše údaje předáme, bude-li to technicky proveditelné, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji identifikovat a přenesením osobních údajů nedojde  k dotčení třetích osob. 

Žádost o přenesení údajů k jinému správci je možno podat na [email protected] nebo písemně na adresu Kateřina Vejvodová, Suchomlýnská 965, Unhošť 273 51

7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu

V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. 

Námitku je možné poslat písemně na adresu Kateřina Vejvodová, Suchomlýnská 965, Unhošť 273 51.

8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. 

Odvolání je možné učinit buď písemně na adrese Kateřina Vejvodová, Suchomlýnská 965, Unhošť 273 51 či elektronickou poštou na adresu [email protected], Vaše odvolání zašlete mailem z adresy, kterou u nás máte evidovanou jako kontaktní. 

Nezbytnou náležitostí je uvedení účelu, pro který souhlas se zpracováváním údajů odvoláváte.

Cookies a další internetové technologie

Pomocí cookies a dalších technologií získáváme informace při použití webových stránek www.mentalnikouc.cz. Jde o záznamy o chování na webových stránkách získané z cookies a dalších technologií v případě jejich povolení ve webovém prohlížeči. 

Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek Správce, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021.