Všeobecné obchodní podmínky

Dohoda o užívání internetových stránek a obchodní podmínky

I. Dohoda o užívání stránek www.mentalnikouc.cz

 

 1. Užíváním, vstupem do internetových stránek www.mentalnikouc.cz uzavíráte tuto dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) s fyzickou osobou Kateřinou Vejvodovou, IČ: 88133257, se sídlem Suchomlýnská 965, 273 51 Unhošť, zapsanou v živnostenském rejstříku vydaném MÚ Česká Třebová č.j.: 1077/2011/ZIV/TOM/1001171/3 dne 12.09. 2011 (dále jen „provozovatel“).

 

 1. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním internetových stránek www.mentalnikouc.cz vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese provozovatel odpovědnost. V případě, že si poškozená strana nárokuje škodu, jste povinni ji nahradit v plném rozsahu a výši.

 

 1. Provozovatel internetových stránek www.mentalnikouc.cz působí pouze jako informační zdroj, poskytuje obecné návody a nezaručuje přesnost či úplnost informací, které v žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči! Provozovatel neručí a nenese žádnou odpovědnost za následky používání těchto obecných rad a informací, návodů na cvičení, které provozujete na vlastní riziko a nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z jejich použití.

 

 1. Internetové stránky www.mentalnikouc.cz mohou odkazovat na stránky jiného zřizovatele a zodpovědnost za použití těchto odkazů je na uživateli. Provozovatel v žádném rozsahu neručí za publikovaný obsah takovýchto odkazovaných stránek.

 

 1. Autorská práva k veškerým materiálům včetně obchodní značky a dalších vlastnických práv, zveřejněných na internetových stránkách www.mentalnikouc.cz a všech částech tohoto portálu náleží jejich autorům, nebo vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona. Veškerý materiál je určen pro informační, osobní, nekomerční účely uživatele, který se zavazuje tato práva dodržovat a respektovat. Není dovoleno nic přetvářet, zaměňovat, prodávat či předávat dále bez písemného souhlasu majitele autorských práv k dané části.

 

 1. Jakékoliv neoprávněné použití materiálu může být bez jakýchkoliv omezení sankcionováno v souladu s platnými právními předpisy ČR, nebo s mezinárodním právem. Toto ustanovení se týká především, ale ne pouze, škod souvisejících se zneužitím obchodní značky, autorských a reklamních práv, nebo soukromí provozovatele či zřizovatelů odkazovaných internetových stránek.

Části stránek, které jsou dostupné pouze některým uživatelům, kteří splnili podmínky pro získání takového přístupu, například registrací či nákupem členství, jsou určeny výhradně těmto uživatelům. Šíření takového obsahu mezi uživatele, kterým není tento obsah zpřístupněn (například nemají platné členství), není dovoleno a je posuzováno, jako vážné porušení smluvních podmínek.

 

V případě, že uživatel poruší některá z níže uvedených pravidel, může mu být ukončen přístup na internetové stránky provozovatele.
Na stránkách není dovoleno:
– Zveřejnění nelegálního, obscénního nebo urážlivého obsahu.
– Předávání nebo usnadnění distribuce obsahu, který je urážlivý, škodlivý, výhrůžný, rušivý, hanlivý,      rasistický či útočný vůči jakémukoliv etniku, vulgární, sexuálně zaměřený, obscénní, urážlivý nebo nežádoucí.
– Používání vulgárního nebo hrubého jazyka.
– Obtěžování, ohrožování, překážení nebo rušení jiných uživatelů jakýmkoliv nežádoucím způsobem.
– Vydávání se za někoho jiného. Není dovoleno vydávat se za jiného uživatele nebo za jakoukoliv jinou osobu.
– Zveřejňování reklamního, propagačního nebo komerčního materiálu bez písemného souhlasu provozovatele.
– Poškození nebo pokus o poškození stránky.
– Pokus o získání hesla jiného uživatele.
– Šíření obsahu nebo i části stránek bez písemného souhlasu provozovatele.
– Šíření obsahu s omezeným přístupem ostatním uživatelům, kteří by jinak tento obsah neměli k dispozici.

Provozovatel má právo kdykoliv odstranit jakýkoliv nedovolený obsah a zároveň nepřebírá odpovědnost za žádný nežádoucí materiál, s nímž se můžete setkat při používání stránky.

 

 1. Reklamní informace v jakýchkoliv zákonných formách jsou viditelně odlišeny od nereklamního obsahu stránek a jsou plně v souladu se zákonem 138/2002 Sb. o regulaci reklamy v platném znění.

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu ke stránkám.

 

 1. Veškeré online služby jsou koncipovány pro „desktop“ počítače. Provozovatel nezaručuje jejich plnou funkčnost a kvalitu na různých mobilních zařízeních, tabletech aj..

 II. Obchodní podmínky

 

Pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetových stránkách provozovatele, www.mamacotrenuje.cz

 

Úvodní ustanovení

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami smlouvy o poskytnutí služeb. Na jedné straně je fyzická osoba Kateřina Vejvodová, IČ: 88133257, se sídlem Suchomlýnská 965, 273 51 Unhošť, zapsaná v živnostenském rejstříku vydaném MÚ Česká Třebová č.j.: 1077/2011/ZIV/TOM/1001171/3 dne 12.09. 2011 jako poskytovatel (dále jen „Poskytovatel“) a na straně druhé Objednatel (dále jen „Objednatel“). Nabídka služeb je poskytovatelem provozována na internetové adrese www.mentalnikouc.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

 

Objednatelem je spotřebitel nebo podnikatel. Kateřina Vejvodová je provozovatelem portálu www.mentalnikouc.cz  jehož prostřednictvím nabízí Objednatelům internetové online kurzy, nahrávky, videa a další produkty (dále také jen Služba). Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.

 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Objednatel v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

 

Objednatel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku úhrady kupní ceny. Objednatel si je vědom, že mu koupí služeb, jež jsou v nabídce www.mentalnikouc.cz, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. Poskytovatele nebo jeho smluvních partnerů.

 

Kopii VOP a fakturu obdrží Objednatel jako přílohu smlouvy o dílo na zadanou emailovou adresu.

 

Služby Poskytovatele nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotnickými službami ve smyslu zákona 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní psychickou péči, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb se svým lékařem. Poskytovatel nenese odpovědnost za Objednatelem uvedené údaje v online rozhraní na www.mentalnikouc.cz.

 

„Služba je určena plnoletým Objednatelům. Cvičení určená pro osoby mladší 18 let může Objednatel předat dle vlastního uvážení a na vlastní zodpovědnost osobám mladším 18 let, podle stanovených instrukcí. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel neručí a nenese žádnou odpovědnost za následky používání těchto obecných rad a informací, návodů na cvičení, a nenese žádnou odpovědnost za škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z jejich použití či předání. Objednatel je povinen uvést pravdivé údaje ve webovém rozhraní www.mentalnikouc.cz , zejména ve vlastním zájmu pravdivě zodpovědět dotazníky sloužící ke správnému provedení Služby.

 

Objednatel by se měl držet pokynů a doporučení daných na www.mentalnikouc.cz. Pokud těchto pokynů a doporučení nedbá, nemůže očekávat výsledek.

 

Služba je Objednateli poskytována dle aktuálních vědeckých poznatků, ale Poskytovatel nemůže zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si Objednatel přeje (např. dosažení vysněných sportovních výsledků). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, která nejsou pod kontrolou Poskytovatele (například vliv prostředí). Řádným dodržováním pokynů však Objednatel podstatně zvýší pravděpodobnost očekávaného výsledku.

 

Ceny služeb jsou na webu www.mentalnikouc.cz provozovaném Poskytovatelem uváděny jako konečné, neboť Poskytovatel není plátcem DPH.

 

Uzavřením smlouvy o poskytnutí služby Objednatel potvrzuje, že Služba je dodána s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a tudíž nemá nárok na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě.

 

Objednatel nemá právo od smlouvy odstoupit a to ani ve lhůtě čtrnácti dnů, neboť se jedná o dodání digitálního obsahu a ten nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Poskytovatel zdůrazňuje, že dodává digitální obsah Služby (online kurz, audionahrávka a jiné) s výslovným souhlasem Objednatele.

 

Smlouva bude uložena v elektronickém archivu Poskytovatele, přičemž Objednatelé služby k těmto údajům mají přístup ve svém platném profilu.

 

V případě, že Objednatel má stížnost, může ji uplatnit přes kontaktní údaje Provozovatele, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

III. Smlouva

 

 1. Uzavření smlouvy

 

Smlouvu může Objednatel uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Poskytovatelem tím, že požadovanou Službu (Produkt) vybere na www.mentalnikouc.cz. Než Objednatel smlouvu závazně uzavře, má právo měnit jak požadované plnění, tak způsob úhrady, a zkontrolovat všechny údaje, které do smlouvy o provedení služby vložil. Smlouva o poskytnutí služeb (je uzavřena okamžikem zaplacení kupní ceny Objednatelem prostřednictvím platebního portálu GOPAY nebo převodem na účet Poskytovatele. Za případné chyby při přenosu dat Poskytovatel nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy o službě a úhradu kupní ceny Poskytovatel neprodleně potvrdí Objednateli informativním emailem na Objednatelem zadaný email.

 

V informativním emailu je odkaz na aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu Poskytovatele. Platnou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody obou stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

 

Uzavřená smlouva je Poskytovatelem elektronicky archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu určenou dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

 1. Dodání předmětu smlouvy

Smlouvou o poskytnutí služeb se Poskytovatel zavazuje, že Objednateli poskytne Službu (online kurz, audionahrávky apod.), a to jako digitální obsah ve webovém rozhraní www.mentalnikouc.cz.

 

Poskytovatel splní povinnost tím, že umožní Objednateli přístup online ke Službě v rozhraní www.mentalnikouc.cz.

 

Poskytovatel si vyhrazuje autorské právo k Službě (Produktu), a proto se Objednatel stane uživatelem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Poskytovatel odevzdá Objednatali předmět Služby (Produktu) v ujednaném množství a provedení.

.

 1. Odpovědnost Poskytovatele

 

Poskytovatel odpovídá Objednateli, že Služba při převzetí nemá vady. A je-li splněno vadně má Objednatel práva z vadného plnění. Služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Má-li Služba prokázanou vadu, z níž je Poskytovatel zavázán, má Objednatel právo na opětovné poskytnutí Služby.

 

 1. Záruka za jakost

 

Zárukou za jakost se Poskytovatel zavazuje, že Služba je poskytnuta řádně a je způsobilá k použití pro uvedený účel.

 

 1. Užívání elektronického obsahu Služby, SW apod.

 

Objednatel je oprávněn Službu užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v podmínkách uvedeno něco jiného.

 

Objednatel také není oprávněn kopírovat zakoupený digitální obsah služby, ani ji jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy.

 

Přístup k digitálnímu obsahu na www.mentalnikouc.cz může být odepřen nebo být deaktivován, v případě že Služba byla získána v důsledku protiprávní činnosti. Toto ustanovení VOP se užije taktéž na Službu, kterou Poskytovatel poskytl Objednateli jako dar.

 

Uživatelský účet

 

Na základě registrace objednavatele provedené na webové stránce může objednavatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může objednavatel provádět objednávání služeb – časového členství (dále jen „uživatelský účet“) a přistupovat k obsahu webu.

 

Při registraci na webové stránce a při objednávání služeb je objednavatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednavatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednavatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.

 

Přístup k uživatelskému účtu je objednavateli umožněn prostřednictvím uživatelského jména, které objednavatel uvedl při registraci a hesla, které mu bylo následně zasláno na jím uvedenou emailovou adresu. Uživatelské heslo si může objednavatel měnit ve svém uživatelském účtu. Objednavatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednavatele.

 

Objednavatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu, ani veškerých informací a materiálů umístěných ve vnitřním rozhraní, třetím osobám.

Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednavatel poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

Objednavatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Odesláním objednávky služeb vyslovuje objednavatel souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou poskytovateli poskytnul, a to po dobu uchování osobních údajů objednatele. Objednatel je oprávněn souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

 

Průběh poskytování služby (časové členství v online klubu pro ženy)

 

Po uzavření kupní smlouvy a úhradě ceny za službu, bude objednavateli umožněn přístup do vnitřního rozhraní, k online obsahu a to po dobu odpovídající délce časového členství. Pokud je například členství zakoupeno na 3 měsíce, tak mu bude umožněn přístup po dobu 90 dní. Jeden měsíc je počítán, jako 30 dní.

 

Časové členství, vnitřní rozhraní

 

Časovým členstvím se rozumí část webu, jejíž obsah není veřejně přístupný (dále jen vnitřní rozhraní).

 

Poskytovatel umožní přístup do vnitřního rozhraní pouze objednavatelům, kteří uhradili členský poplatek – členství. Po úhradě časového členství získává objednavatel časově omezený přístup do vnitřního rozhraní.

 

Objednavatel musí být pro vstup do sekce pro členy přihlášen pod účtem, pod kterým členství uhradil.

 

Doba platnosti členství se řídí dle zakoupeného typu členství. Jeden měsíc má délku 30 dní. V případě půlročního členství je doba platnosti 180 dní.

Platnost členství se počítá ode dne, kdy došlo k úhradě na účet poskytovatele, nebo na účet platební brány.

Po vypršení platnosti členství již není objednavateli přístup do vnitřního rozhraní umožněn.

Čerpání objednané služby začíná dnem úhrady za službu a končí vypršením platnosti členství a to bez ohledu na to, zda objednavatel zakoupenou službu využil.

IV. Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy Objednatelem. Objednatel nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, neboť se jedná o dodání digitálního obsahu a ten nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

Objednatel nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, neboť se jedná o poskytování služeb, které jsou splněny s výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V. Bezpečnost a ochrana informací

 

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Objednatelem a marketingových akcí Poskytovatele (i těch prováděných se smluvními partnery Poskytovatele) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace speciálních marketingových akcí.

 

Poskytovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

 

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Objednavatelem Poskytovateli za účelem splnění smlouvy o poskytnutí služeb a marketingových akcí Poskytovatele, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 

Objednavatel dává Poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané smlouvy o poskytnutí služeb a využití pro marketingové účely Poskytovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran – emailing, sms a telemarketing) a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Kateřina Vejvodová, IČ 88133257, se sídlem Suchomlýnská 965, Unhošť 273 51. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím emailu [email protected].

 

Objednavatel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům. Poskytovatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

Poskytovatel si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout zhotovit Službu z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.

VI. Provozní doba

 

Uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb (přes internetový portál www.mentalnikouc.cz ) 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Poskytovatel nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

VII. Ceny

 

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line rozhraní jsou vždy aktuální a platné ceny.

Ceny uvedené u jednotlivých služeb jsou konečné, Poskytovatel není plátcem DPH.

Akční ceny služeb mohou být čas od času vyhlášeny Poskytovatelem a platí jen po dobu časově určenou.

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo prohlásit smlouvu o poskytnutí služeb za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Objednatel informován. Objednatel bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže smlouva o poskytování služeb platně vzniknout.

 

VIII. Koupě Služby

 

Nakupovat je možno prostřednictvím elektronického rozhraní Poskytovatele www.mentalnikouc.cz

IX. Platební podmínky

 

Poskytovatel akceptuje následující platební podmínky:

platba v hotovosti či kartou při nákupu;

platba předem bankovním převodem;

platba přes internetové rozhraní banky;

platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu;

platba na fakturu se splatností (pouze pro podnikatele při splnění podmínek),

platba prostřednictvím systému Paypal.

 

Fakturační údaje Objednatele nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

X. Dodací podmínky

 1. Způsoby dodání

Poskytovatel dodá Službu po koupi nejpozději do 7 kalendářních dnů. A zakoupený Produkt (Služba) umožní Objednateli přístup k materiálům v internetovém rozhraní www.mentalnikouc.cz v uvedené lhůtě.

XI. Záruční podmínky

 

Záruční podmínky na Službu se řídí Reklamačním řádem Poskytovatele a příslušnými právními předpisy ČR. XII.

Závěrečná ustanovení Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

 

Případné spory mezi Poskytovatelem a Objednatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Objednatel – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Poskytovatel doporučuje Objednateli nejdříve využít kontakt na Poskytovatele pro vyřešení vzniklé situace.

 

Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

Pokud vznikne pro potřebu Objednatele překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 

 

Reklamační řád

 

 1. Objednatel je oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu Služby, způsobu jejich poskytování ve webovém rozhraní www.mentalnikouc.cz nebo pracovníka Poskytovatele.

 

 1. Služba je poskytováná prostřednictvím webového rozhraní www.mentalnikouc.cz .

 

Reklamaci lze uplatnit elektronickou poštou na [email protected] nebo písemně na adrese: Kateřina Vejvodová, Suchomlýnská 965, Unhošť 273 51.

 

 1. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění.

 

 1. Poskytovatel provede příslušná šetření a na jejich základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou.

 

 1. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb (Produktů) nebo sleva z poskytovaných Služeb (Produktů).

 

 1. Pokud Provozovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu Objednatele o tom informuje.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2021, přičemž jsou k dispozici v sídle Poskytovatele nebo elektronicky www.mentalnikouc.cz .

 

Kontaktní údaje Poskytovatele:

email [email protected],

telefon: 606748127,

Kateřina Vejvodová, Suchomlýnská 965, Unhošť, PSČ 273 51.

 

V Unhošti dne 1.5.2021

M.S. Kateřina Vejvodová